Přijímací řízení

Přijímací řízení

Obecné informace k přijímacímu řízení

Žáci jsou ke studiu vybíráni na základě vykonání talentové/přijímací zkoušky (dale jen zkoušky).

Termíny zkoušek budou s dostatečným předstihem zveřejněny na webových stránkách školy, na facebooku školy a na vývěsce na budově školy.

Uchazeč o studium vyplní elektronickou přihlášku (https://www.zusboskovice.cz/prihlaska)  v termínech vypsaných školou zveřejněných na webu, facebooku a vývěsce školy, následně obdrží pozvánku k přijímacím zkouškám na přesně stanovený termín.

Před zkouškou uchazeči podepíší přihlášku ke studiu, bez podepsané přihlášky nebudou připuštěni k vykonání zkoušky. Z tohoto důvodu musí nezletilý uchazeč přijít v doprovodu zákonného zástupce.

Uchazeč o studium vykoná zkoušku, kde prokáže předpoklady pro vybraný studijní obor – viz kritéria ke přijetí.

Místnost, kde bude probíhat přijímací řízení, bude označena.

  • Do přípravného studia přijímáme žáky od 5 let,
  • do základního studia I. stupně od 7 let,
  • do II. stupně základního studia od 14 let. (uchazeč musí dovršit potřebný věk před 1. 9. školního roku, na který se hlásí).

Přijatí uchazeči budou pod registračními čísly zveřejněni na webových stránkách školy nejpozději do 14 dnů od termínu konání talentové zkoušky.

Uchazeči, kteří úspěšně vykonali talentovou zkoušku, ale z důvodu kapacity skončili pod čarou, budou vedeni v evidenci jednotlivých oborů jako čekatelé – v případě uvolnění kapacity budou zařazeni ke studiu.

Nepřijatým uchazečům (ti, kteří vykonali talentovou zkoušku neúspěšně), bude rozhodnutí ředitele zasláno písemně.

V případě, že na začátku nového školního roku vznikne volná kapacita pro přijetí dalších žáků a již byli přijati žáci, kteří zkoušku úspěšně vykonali, může škola v září vypsat 2. kolo přijímacího řízení.

Ve výjimečných případech se přijímají noví žáci i v průběhu školního roku, a to na základě individuálních zkoušek, uvolněné kapacity a rozhodnutí ředitele školy.

Přijímání žáků je možné pouze do naplnění cílové kapacity školy.

Případné doplňující informace mou být poskytnuty na žádost emailem posta@zusboskovice.cz.

 

24. 1. 2020