Výtvarný obor

Základním cílem oboru je podporování a rozvíjení výtvarných vloh dítěte, jeho schopnosti citlivě vnímat, přemýšlet a vyslovovat se prostřednictvím výtvarného jazyka. Nemalý význam má i výchova k širšímu nazírání na okolní svět, pochopení svého místa mezi lidmi i sebe sama a v neposlední řadě se duševně rozvíjet a obohacovat. Samozřejmostí jsou každoroční výstavy, soutěže, podílení se na výzdobě školy i mezioborová spolupráce. Nadaným žákům poskytujeme rozšířené znalosti k přípravě k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením.

Nabídka studia

  • Přípravné studium, pro děti od 6 let, délka 2 roky
  • I. stupeň základního studia, pro žáky od 7 let, délka 7 roků
  • II. stupeň základního studia, pro žáky od 14 let, délka 4 roky

Výuka

Výtvarný obor se vyučuje skupinově; jednotlivé skupiny jsou determinovány věkem, schopnostmi, jejich i jinou mimoškolní činností a též týdenní hodinovou dotací učitele. Výuka ve všech skupinách I. a II. stupně ZS probíhá prostřednictvím výtvarných řad a projektů, které podporují logické myšlení a vědomí návazností, přináší řád a smysl. Každý výtvarný projekt je jedinečný, obsahuje tedy i jiné vzdělávací a výchovné cíle.

V přípravném stupni děti prochází výukou formou výtvarné hry a připravují se na učební a studijní způsob práce. Prostřednictvím fantazijních a pohádkových témat i témat vycházejících ze smyslových podnětů, též i kontakt s přírodou i civilizačními jevy, dávají možnost kultivovat svůj způsob sebevyjádření a objevovat nové tvůrčí možnosti. Na konci roku děti dostávají Potvrzení, zatím nejsou klasifikováni.

V rámci základního studia v hlavním předmětu Výtvarná tvorba se žáci a studenti seznamují s technikami kresby, malby, grafiky, keramiky, akční a objektovou tvorbou. Pracují s tradičními i neklasickými materiály, vytvářejí plošné, reliéfní a prostorové práce. Předmět je klasifikován.

Celou výukou na všech stupních studia prostupuje předmět Výtvarná kultura, který má v PVV a v I. stupni volný časový rozsah a není klasifikován. Na II. stupni se stává předmětem s vlastní časovou dotací a je klasifikován.

Studium na I. a II. stupni ZS je ukončeno Závěrečným vysvědčením a prezentací na výstavě absolventských prací. Organizace a obsah výuky se řídí ŠVP, učebními plány a platnými učebními osnovami.

Ukázky prací žáků paní učitelky M. Chumchalové najdete zde: http://vytvarka-chumchalova.rajce.idnes.cz/ 

Ukázky prací žáků paní učitelky T. Kuliny najdete zde:  https://virtualni-vystava65.webnode.cz/

Učitelé

Více informaci o vyučujících se objeví po kliknutí na jejich jméno.

Mgr.A. Magdalena Chumchalová, Ph.D.

MgA. Tetjana Kulina

Učitelé oboru