Projekt OP JAK

Projekt OP JAK

je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský a správní orgán příslušný dle  §14 odst.2 zákona č.218/2000 Sb. na základě předložené žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuální znění, priority 2- Vzdělávání  rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 2 119 850,- Kč.

Název projektu dle MS2021+ : Škola hrou Boskovice

Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002534

Účel dotace:

- zvyšování kvality, inkluzivity a činnosti systémů vzdělávání

- zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1.9.2022

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.8.2025

Doba trvání projektu: 36 měsíců

 

 

PROJEKT

Škola hrou Boskovice

byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu

Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením a také zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy

 

 

Registrační číslo projektu:

CZ.02.02.XX/00/22_002/0002534

 

Projekt Šablony II v ZUŠ Boskovice - ukončen V roce 2018/2019 vstoupila ZUŠ Boskovice do dvouletého projektu financovaného EU a MŠMT. Cílem projektu byla podpora v oblastech osobnostně profesního rozvoje pedagogů, společného vzdělávání žáků, aktivity rozvíjející digitální kompetenci pedagogů, spolupráce s rodiči a veřejností. V rámci projektu se uskutečnily tyto aktivity: 1) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ (v oblasti cizích jazyků, ICT, osobnostně sociálního rozvoje, kulturního povědomí a vyjádření) 2) Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ 3) Projektové dny ve škole 4) Projektové dny mimo školu 5) Komunitně osvětová setkávání Celý projekt byl financován Evropskou unií (Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Šablony II. byly dočerpány v lednu 2022, kdy byla schválena i závěrečná ZOR.

ZUŠ Boskovice šablony II.