Hudební obor

Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní a poučené interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojením základních teoretických znalostí využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.

ZUŠ Boskovice vždy byla a je známa kvalitní výukou hry na hudební nástroje a má zde dlouholetou tradici. Pedagogický sbor tvoří učitelé, kteří studovali svůj obor na vyšších nebo vysokých uměleckých školách, a působili nebo působí u profesionálních hudebních těles.

Posláním hudebního oboru na ZUŠ Boskovice je poskytnout žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium hudby, základy odborného vzdělání a vychovat z nich zaujaté hudebníky, kteří by se dovedli ve svém životě i v životě společnosti uplatnit jako amatéři nebo budoucí profesionálové. To znamená vychovat mladého člověka schopného vlastního pěveckého nebo instrumentálního projevu, s určitým měřítkem hodnot a vědomím, že i v umění jsou tyto hodnoty výsledkem cílevědomé a ukázněné práce.

Velkou devízou ZUŠ Boskovice je její angažovanost v kulturně-společenském dění města a celého mikroregionu. Škola spolupracuje s Městským kulturním střediskem Boskovice, s Městem Boskovice a řadou dalších subjektů v regionu (domov důchodců, nemocnice). Spolupracuje se všemi stupni škol: mateřskou (vystoupení pro děti), základní (výchovné koncerty), střední (koncerty, společná vystoupení, zajišťování programů pro akce těchto škol).

K základním aktivitám školy, kterými se prezentuje na veřejnosti, patří žákovské a třídní koncerty.

V oblasti Hudební interpretace je žákovi umožněno osvojit si hru na nástroj, zpěv. Žák získává elementární hudební návyky a dovednosti a následně je rozvíjí nejen jako sólista, ale i jako spoluhráč v komorní a souborové hře.

Vzdělávací oblast Hudební interpretace se v základním uměleckém vzdělávání realizuje v podobě individuální výuky (sólová hra na nástroj nebo zpěv) a v podobě kolektivní výuky (hra v orchestru, komorní hra, čtyřruční hra, souborová hra, …).

Vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby umožňuje žákovi orientovat se ve světě hudby, využívat a přenášet zkušenosti, dovednosti a vědomosti získané z praktických činností do vnímání hudby, prostřednictvím aktivního poslechu pak poučeněji interpretovat hudební dílo a kriticky je hodnotit. Cílem je vychovat poučeného interpreta a posluchače schopného propojit hudební teorii s praxí a hlouběji se tak vcítit do uměleckého díla. Recepce a reflexe hudby se realizuje v podobě kolektivní výuky. Na ZUŠ Boskovice je tato oblast naplňována v předmětu Přípravná hudební výchova a Hudební nauka.

Nabídka studia

  • Přípravné studium, pro žáky od 5 let, délka 1-2 roky
  • I. stupeň základního studia, pro žáky od 7 let, délka 7 roků. Každý školní rok žák ukončí postupovou zkouškou. V sedmém ročníku žák vystoupí s programem na jednom z absolventských koncertů ZUŠ Boskovice.
  • II. stupeň základního studia, pro žáky od 14 let, délka 4 roky. Každý školní rok žák ukončí postupovou zkouškou. Žáci mají mnoho možností uplatnit své schopnosti v souborech nejrůznějších stylů a žánrů. Studium je ukončeno absolutoriem.

Výuka je individuální i skupinová. Výuka hry na hudební nástroje a zpěvu je individuální. Výjimečně u nižších ročníků dochází ke hře v malých skupinách. Hudební nauka, přípravné studium, komorní a souborová hra je vyučována skupinově.

Organizace a obsah výuky se řídí ŠVP, učebními plány a platnými učebními osnovami.

Učitelé oboru

Hudební
/ Zobcová a příčná flétna, klavír a klávesy
Hudební
/ Klavír, varhany
Hudební
/ Cimbál, klavír, improvizace, zobcová flétna, orchestr školy
Hudební
/ Trubka, lesní roh, baskřídlovka
Hudební
/ Flétna příčná, zobcová
Hudební
/ Flétna příčná, zobcová
Hudební
/ Hudební nauka, přípravná hudební výchova
Hudební
/ Violoncello, klávesy
Hudební
/ Ředitel školy / Bicí nástroje
Hudební
/ Klavír, HN, komorní hra
Hudební
/ Bicí, baskřídlovka, pozoun
Hudební
/ Trubka, tuba, baskřídlovka, zobcová flétna, hudební nauka
Hudební
/ Klarinet, saxofon, zobcová flétna, klávesy
Hudební
/ Kontrabas,kytara