Taneční obor

....zveme Vás do džungle
Vlčata
vlčice Rákšasí a Strach
Přijímací zkoušky do vlčí smečky, Akéla
Mauglí a Bálú
Mauglí a had Ká
Papoušci
Had Ká
Opičí tanec
Kolibříci, myšky
Surikaty
Mauglího souboj s Šér Chánem
Mauglí, Bálú, Baghíra
Taneční obor

Pohyb je dnes stejně jako kdysi přirozeným prostředkem k vyjadřování pro každého jedince. Skrze tanec je přirozený pohyb, respektive projev, dětí kultivován a rozvíjen tak, aby mohl naplnit hlavní cíle, které si výuka tanečního oboru klade, tj. vyjadřovat se prostřednictví taneční tvorby.

K dlouhodobým cílům náleží, aby děti a studenti byli rozvíjeni nejen po stránce tělesné a pohybové, ale současně je dbáno na rozvoj schopností v osobnostní a sociální oblasti. Absolutním cílem výuky tanečního oboru je esteticky a eticky vnímavý jedinec, který vnímá pohyb, kulturu a umění jako nezbytnou a nepostradatelnou součást svého života a identity.

VÝUKA TANEČNÍHO OBORU V ZUŠ

Taneční obor nabízí systematickou výuku taneční tvorby pro žáky od 5 do 18 let. Obor pracuje formou kolektivního předmětu. Taneční tvorba, která je na naší škole vyučována prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit, přináší rozvoj tělesných i duševních dovedností.

Výuka je dělena do několika stupňů (přípravný, I. stupeň a II. stupeň), během níž je každému žákovi podle míry jeho schopností a dovedností poskytnuto odborné vzdělání z praxe i teorie v oblasti klasického, moderního a scénického tance.

V tanečním oboru se v rámci přípravné taneční výchovy děti učí prvnímu chápání prostoru, rytmu, tempa a základním tanečním krokům. Tančí se i s náčiním (stuha, šátek, obruč, švihadlo, apod.) a pomocí improvizace děti tvořivě přistupují k práci v hodinách. Nedílnou součástí jsou rytmická říkadla, písničky a lidové taneční hry. Děti jsou vyučovány i obratnosti a akrobacii.

V I. a II. stupni je dbáno na rozvoj taneční techniky, která umožňuje dojít k vlastní taneční tvorbě. Během výuky se žáci seznamují a prohlubují své znalosti taneční techniky (klasické, moderní, lidové), a jevištního projevu. Nezbytnou součástí výuky je také seznámení se všemi složkami, které tvoří celek taneční tvorby – hudební, výtvarná, režijní a obsahová. Veškeré své znalosti a dovednosti následně transformují do scénické taneční formy, která je prezentována při realizaci jednotlivých tanečních projektů. Student se tak stává tvůrcem i příjemce uměleckého jednání a projevu.

Nabyté vzdělání umožňuje absolventům prosadit se jako tanečník při nejrůznějších neprofesionálních aktivitách, stejně tak přináší možnost lepšího uplatnění na trhu práce v oblastech, kde je vyžadován předpoklad kultury pohybu, projevu a vystupování. Taneční obor současně vychovává příjemce umění, který se prostřednictvím kritického myšlení dokáže orientovat na poli umělecké a kulturní nabídky.

Organizace a obsah výuky se řídí ŠVP, učebními plány a platnými učebními osnovami.

 

7. 9. 2017
Petr Palas