AKTUÁLNÍ ZMĚNY VE SKUPINOVÉ VÝUCE S PLATNOSTÍ OD 10.5.2021

Od 10.5.2021 se povoluje na ZUŠ výuka skupinek 3 žáků + učitel ve vnitřních prostorách bez nutnosti cokoliv dokládat anebo testovat!

 

Ve vnějších prostorách je umožněna případná výuka do 20 osob a to při dodržení podmínky maximálně 20 osob ve

skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy za níže uvedených podmínek. 

Nutností je prokázat, že žák:

 

1) 

absolvoval absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

nebo

- absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním

výsledkem, nebo

 

- má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-

19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o

léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v

případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

 

- prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na

přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více

než 90 dní, nebo

 

2)  doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském

zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je

určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním

výsledkem, nebo

 

3) podstoupí (pozn.: myšleno na místě před výukou/vzděláváním, které je platné pouze jednorázově)

preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování

nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

 

4) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem

zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;

 

Účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast

na vzdělávání!!!

 

Vzhledem k trvajícím omezením jak uvnitř (3 žáci/účastníci), tak venku (20 osob) se nejedná o obnovení běžné

výuky/vzdělávání, ale o otevření možnosti nabídnout tam, kde to charakter vzdělávání a velikost skupiny umožňuje,

prezenční aktivity ve větším rozsahu než doposud.

 

Za ZUŠ Boskovice

Petr Prosser